Biorest

Biorest er restproduktet etter biogassprodusksjon.
Biorest kan deles inn som våt og fast del.

Biorest som gjødsel

– Bioresten kan separeres i en våt- og ein tørrfraksjon, med henholdsvis ca 3% og 30% tørrstoffinnhold.

Våt biorest

Mange av de mest plantetilgjengelige næringsstoffene vil da finnes hovedsakelig i den våte gjødsela. Dette gjelder spesielt for nitrogen og kalium. Forsøkene viser at biorest er ei god gjødsel der nitrogenvirkninga ligger nær opptil mineralgjødsel. For å sikre sikre vekstene mot svovelmangel, anbefaler det å gjødsle med en kombinasjon av biorest og mineralgjødsel. (Nlr) For å sikre høy kvalitet er produksjon og bruk av biorest underlagt strengkontroll gjennom Mattilsynets regelverk. Biogassanlegget må bruke godkjente råvarer, og inn-holdet i bioresten som bøndene mottar må dokumenteres for innhold av næringsstoffer.

Bioresten bør blandes raskt inn i jorda for å unngå tap av nitrogen til luft.

Fast biorest

Mens fosforet følger den tørre delen. Forskning viser til at ved å separere ut fast del, så tar man ut ca 80% av fosforet. Fast biorest er avvannet biogjødsdel der vannholdig fraksjon er fjernet. Den faste bioresten blir ofte kompostert og videre benyttet i jordblandinger. Det fins også kommersielle gjødsel-produkter som baseres på tørket fast biorest.

Lagring gjødsel

Alternativer for lagring er ståltank, betongtank, laguner, mobil container eller plastpose. Det mest ideelle til formålet er en tett husdyrgjødseltank nær bilvei. Lagringstanken bør ligge sentralt i forhold til hvor bioresten skal spres. Dette muliggjør bruk av slangespreder som sparer jorda for jordpakking fra tunge gjødselvogner.

Søknad til Innovasjon Norge

Føretak som planlegg nytt gjødsellager må søke tilskot FØR dei sett igang arbeidet dersom dei ønsker tilskot. På heimesida til Innovasjon Norge finn de link til digitalt søknadsskjema, og meir informasjon om tilskotsordninga. Det gis både tilskot til vanlege opne kummer med/utan tak og til satelittlager som kan gi betre utnytting av jordbruksareala.

Tilskotet er avgrensa til 25 prosent av kostnadsgrunnlaget. Auka kostnadsnivå gjer at fleire søknadar enn tidlegare kjem opp i tilskotstaket.

SMIL-midlar til tak over gjødsellager

Kommunen kan etter søknad gi tilskot til tak over eksisterande gjødsellager. Ordninga gjeld ikkje ved nybygg. Ordninga gjeld primært fast dekke. Eit flytedekke reduserer klimagassutsleppa, og oppfyller dermed intensjonen med ordninga. Kommunane kan gi støtte til flytedekke dersom det er av varig karakter i utforming og materiale. Pumpeutstyr for å handtere regnvatn er omsetteleg, og kvalifiserer normalt ikkje for SMIL-midlar.  

Dei kommunale SMIL-strategiane gir føringar for kva støtte kommunen kan gi. Vi anbefaler å ta kontakt med landbruksforvaltninga i den aktuelle kommunen for meir informasjon.  

Pil opp
Tilbake til toppen